ส่วนแสดงข่าวสารและข้อมูล

ออกจากระบบ

ภาพและข่าวกิจกรรม กศน.17 จังหวัด
ลำดับ ข่าวทั้งหมด วันที่
1851 กศน.ภาคเหนือลุยพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ ศศช.ดีเด่นด้านการจัดการศึกษา
9/01/2556
1852 กศน.อำเภอพิชัย “กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ” (แก้ไข)
9/01/2556
1853 กศน.อำเภอพิชัย “กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ”
9/01/2556
1854 กศน.อำเภอพิชัย “กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ”
9/01/2556
1855 กศน. อำเภอบรรพตพิสัย จัดโครงการ อบรมค่ายเด็กยุคใหม่ใส่ใจเรื่องอาเซียน
9/01/2556
1856 นายนรา เหล่าวิชยา ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมศูนย์ กศน.อำเภอพยุหะคีรี ห้องสมุด และกลุ่มอาชีพกระเป๋าผ้าต่อ
9/01/2556
1857 กศน.อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมงานการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ตำบลท่าข้าม
9/01/2556
1858 ศูนย์วิทย์ฯลำปาง จัดค่ายฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน
9/01/2556
1859 กศน.อำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
8/01/2556
1860 กศน.อำเภอเมืองแพร่ จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและระเบียนผลการเรียน นักศึกษาประเมินเทียบระดับรุ่นที่ 3/2555
8/01/2556
1861 กศน.อำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมประชุมการศึกษาความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา
8/01/2556
1862 กศน.อำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมประชุมการศึกษาความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา
8/01/2556
1863 กศน.อำเภอเมืองแพร่ ดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ติดตามการทำแฟ้มประมวลผลประสบการณ์
8/01/2556
1864 กศน.อำเภอพิชัย”กศน.ตำบลบ้านโคนเข้าร่วมในงานการพิจารณาประกวดตัดสินเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ สาขาทำนาอาชีพ ประจำปี 2556”
8/01/2556
1865 กศน.อำเภอทองแสนขัน เข้าร่วมพิธเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
8/01/2556
1866 กศน.อำเภอเมืองแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.เขขตลาดพร้าว
8/01/2556
1867 กศน.อำเภอเมืองแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย
8/01/2556
1868 กศน.อ.เมืองพิจิตร จัดการอบรมลูกเสือวิสามัญหลักสูตรคุณธรรม ประชาธิปไตย ต้านยาเสพติด(3D)
8/01/2556
1869 กศน.อำเภอพิชัย”เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556”
7/01/2556
1870 กศน.อำเภอดอยเต่ารับมอบอาคารเรียนใหม่ “โครงการค่ายสร้างและอนุรักษ์ธรรมชาติ”
7/01/2556
1871 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลงพื้นที่ถ่ายทำ ศศช.ชนะเลิศดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 55
6/01/2556
1872 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลงพื้นที่ถ่ายทำ ศศช.ชนะเลิศดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 55
6/01/2556
1873 ศูนย์วิทย์ฯลำปาง จัดค่ายถอดรหัสสัมผัสวิทยาศาสตร์
6/01/2556
1874 ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง
6/01/2556
1875 ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง
6/01/2556
1876 ศูนย์วิทยฯลำปาง จัดค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ค่าย 1 วัน ไป-กลับ)
4/01/2556
1877 ศูนย์วิทยฯลำปาง จัดค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ค่าย 1 วัน ไป-กลับ)
4/01/2556
1878 ร่วมประชุมบุคลากรมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา วันท่ี 3 มกราคม2556
4/01/2556
1879 กศน.อำเภอพิชัย”ร่วมจัดโครงการแนะแนวอาชีพ”
3/01/2556
1880 กศน.อำเภอพิชัย “ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัยเคลื่อนที่
3/01/2556
1881 กศน.อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
3/01/2556
1882 เรื่อง กศน.อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา นำพานักศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
3/01/2556
1883 เรื่อง กศน.อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา นำพานักศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 3/01/2556
3/01/2556
1884 กศน.อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา นำพานักศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
3/01/2556
1885 Big Cleaning day..ศูนย์ กศน.อำเภอพยุหะคีรี
3/01/2556
1886 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์ กศน.อำเภอพยุหะคีรี
2/01/2556
1887 นางเบญจมาศ สระทองหย่อม ผอ. กศน.อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
28/12/2555
1888 กศน. ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประชุมเพื่อจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ตำบลและสภาวัฒนธรรมอำเภอวชิรบารมี
28/12/2555
1889 กศน. อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมค่ายวิชาการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการลูกเสือ
28/12/2555
1890 กศน.อำเภอฟากท่าเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 27/12/55
28/12/2555
1891 กศน.อำเภอพิชัย”กศน.ตำบลท่ามะเฟือง ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
27/12/2555
1892 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดประชุมคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย ฯลฯระดับภาค
27/12/2555
1893 กศน.อำเภอพิชัย”กศน.ตำบลนาอิน ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ดำเนิน การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
27/12/2555
1894 กศน.อำเภอพิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านในเมือง
27/12/2555
1895 กศน.อำเภอทองแสนขัน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด กีฬาอำเภอทองแสนขัน
27/12/2555
1896 กศน.อำเภอลอง จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักศึกษาเทียบระดับ
26/12/2555
1897 กศน.อำเภอฟากท่าต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 26/12/2555
26/12/2555
1898 กศน. อำเภอบรรพตพิสัย จัด โครงการ อบรมค่ายรักและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
26/12/2555
1899 กศน.อำเภอพิชัยจัดกิจกรรมการประกวดนักร้องลูกทุ่งเสียงทอง
26/12/2555
1900 กศน.อำเภอพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนักศึกษา กศน.ด้านภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการอ่านเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
25/12/2555
[หน้าก่อน = 37] กำลังแสดงหน้าที่ 38/160 [หน้าถัดไป = 39]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160