ส่วนแสดงข่าวสารและข้อมูล

ออกจากระบบ

ภาพและข่าวกิจกรรม กศน.17 จังหวัด
ลำดับ ข่าวทั้งหมด วันที่
1851 กศน.อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมงานการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ตำบลท่าข้าม
9/01/2556
1852 ศูนย์วิทย์ฯลำปาง จัดค่ายฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน
9/01/2556
1853 กศน.อำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
8/01/2556
1854 กศน.อำเภอเมืองแพร่ จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและระเบียนผลการเรียน นักศึกษาประเมินเทียบระดับรุ่นที่ 3/2555
8/01/2556
1855 กศน.อำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมประชุมการศึกษาความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา
8/01/2556
1856 กศน.อำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมประชุมการศึกษาความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา
8/01/2556
1857 กศน.อำเภอเมืองแพร่ ดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ติดตามการทำแฟ้มประมวลผลประสบการณ์
8/01/2556
1858 กศน.อำเภอพิชัย”กศน.ตำบลบ้านโคนเข้าร่วมในงานการพิจารณาประกวดตัดสินเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ สาขาทำนาอาชีพ ประจำปี 2556”
8/01/2556
1859 กศน.อำเภอทองแสนขัน เข้าร่วมพิธเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
8/01/2556
1860 กศน.อำเภอเมืองแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.เขขตลาดพร้าว
8/01/2556
1861 กศน.อำเภอเมืองแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย
8/01/2556
1862 กศน.อ.เมืองพิจิตร จัดการอบรมลูกเสือวิสามัญหลักสูตรคุณธรรม ประชาธิปไตย ต้านยาเสพติด(3D)
8/01/2556
1863 กศน.อำเภอพิชัย”เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556”
7/01/2556
1864 กศน.อำเภอดอยเต่ารับมอบอาคารเรียนใหม่ “โครงการค่ายสร้างและอนุรักษ์ธรรมชาติ”
7/01/2556
1865 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลงพื้นที่ถ่ายทำ ศศช.ชนะเลิศดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 55
6/01/2556
1866 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลงพื้นที่ถ่ายทำ ศศช.ชนะเลิศดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 55
6/01/2556
1867 ศูนย์วิทย์ฯลำปาง จัดค่ายถอดรหัสสัมผัสวิทยาศาสตร์
6/01/2556
1868 ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง
6/01/2556
1869 ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง
6/01/2556
1870 ศูนย์วิทยฯลำปาง จัดค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ค่าย 1 วัน ไป-กลับ)
4/01/2556
1871 ศูนย์วิทยฯลำปาง จัดค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ค่าย 1 วัน ไป-กลับ)
4/01/2556
1872 ร่วมประชุมบุคลากรมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา วันท่ี 3 มกราคม2556
4/01/2556
1873 กศน.อำเภอพิชัย”ร่วมจัดโครงการแนะแนวอาชีพ”
3/01/2556
1874 กศน.อำเภอพิชัย “ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัยเคลื่อนที่
3/01/2556
1875 กศน.อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
3/01/2556
1876 เรื่อง กศน.อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา นำพานักศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
3/01/2556
1877 เรื่อง กศน.อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา นำพานักศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 3/01/2556
3/01/2556
1878 กศน.อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา นำพานักศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
3/01/2556
1879 Big Cleaning day..ศูนย์ กศน.อำเภอพยุหะคีรี
3/01/2556
1880 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์ กศน.อำเภอพยุหะคีรี
2/01/2556
1881 นางเบญจมาศ สระทองหย่อม ผอ. กศน.อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
28/12/2555
1882 กศน. ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประชุมเพื่อจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ตำบลและสภาวัฒนธรรมอำเภอวชิรบารมี
28/12/2555
1883 กศน. อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมค่ายวิชาการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการลูกเสือ
28/12/2555
1884 กศน.อำเภอฟากท่าเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 27/12/55
28/12/2555
1885 กศน.อำเภอพิชัย”กศน.ตำบลท่ามะเฟือง ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
27/12/2555
1886 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดประชุมคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย ฯลฯระดับภาค
27/12/2555
1887 กศน.อำเภอพิชัย”กศน.ตำบลนาอิน ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ดำเนิน การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
27/12/2555
1888 กศน.อำเภอพิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านในเมือง
27/12/2555
1889 กศน.อำเภอทองแสนขัน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด กีฬาอำเภอทองแสนขัน
27/12/2555
1890 กศน.อำเภอลอง จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักศึกษาเทียบระดับ
26/12/2555
1891 กศน.อำเภอฟากท่าต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 26/12/2555
26/12/2555
1892 กศน. อำเภอบรรพตพิสัย จัด โครงการ อบรมค่ายรักและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
26/12/2555
1893 กศน.อำเภอพิชัยจัดกิจกรรมการประกวดนักร้องลูกทุ่งเสียงทอง
26/12/2555
1894 กศน.อำเภอพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนักศึกษา กศน.ด้านภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการอ่านเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
25/12/2555
1895 ธกส.อำเภอลับแล มอบปฏิทินปี 2556 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับผอ.และบุคลากร กศน.อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
25/12/2555
1896 นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาศูนย์ กศน.อำเภอพยุหะคีรี รุ่นที่ 3/2555
25/12/2555
1897 กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชานอำเภอทองแสนขันเคลื่อนที่
25/12/2555
1898 กศน.ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
25/12/2555
1899 กศน.ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมในการบูชาพระพรหมประจำปี2555
25/12/2555
1900 ศว.ลำปาง จัดค่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนอ้อมอารีย์พิทยา
24/12/2555
[หน้าก่อน = 37] กำลังแสดงหน้าที่ 38/160 [หน้าถัดไป = 39]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160